Management

OFFICE BEARERS

Shri. M. P. Gopalakrishnan

Chairman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. R. Vickraman

Vice-Chairman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. V. Chandrakumar

Secretary
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. P. Vijayakumar

Joint Secretary
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. B. Ravikumar

Treasurer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

OFFICE BEARERS

Shri. M. P. Gopalakrishnan

Chairman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. R. Vickraman

Vice-Chairman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. V. Chandrakumar

Secretary
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. P. Vijayakumar

Joint Secretary
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

Shri. B. Ravikumar

Treasurer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus faucibus iaculis. Sed id arcu volutpat, hendrerit mauris a, finibus purus. Morbi porta sodales facilisis.

MANAGING TRUSTEES

 • 1. Mr. S.Balasubramaniam
 • 2. Mr. Chandradas C. P.
 • 3. Mr. Chandrakumar v
 • 4. Mr. Chandran K
 • 5. Mr. Gopalakrishnan M P
 • 6. Ms. Parvathy P
 • 7. Mr. Ramesh G
 • 8. Mr. Harish Kumar T S
 • 9. Mr. Ismail V M
 • 10. Ms. Ammani A C
 • 11. Ms. Deepa Mary Koshy
 • 12. Mr. Kannan K
 • 13. Mr. Karunakaran N
 • 14. Ms. Valsala Devi V R
 • 15. Mr. Chathukutty P
 • 16. Ms. Valsala Kunju K
 • 17. Ms. Uma V Menon
 • 18. Mr. Nair V K B
 • 19. Ms. Geetha Nanda Kumar
 • 20. Mr. Nambiar C K V
 • 21. Ms. Sreedevi M C
 • 22. Ms. Baby V R
 • 23. Mr. Nandakumar M P
 • 24. Mr. Prabhakaran N
 • 25. Mr. Prabhakaran V P
 • 26. Mr. Raghavan K A
 • 27. Mr. Vikraman R
 • 28. Mr. Rajagopalan K
 • 29. Mr. Ravikumar B
 • 30. Mr. Ashok T R
 • 31. Mr. Sankaran K M
 • 32. Mr. Shanmugam K
 • 33. Mr. Sridharan P V
 • 34. Mr. Srinivasan N
 • 35. Ms. Vijayalakshmi V
 • 36. Mr. Vasu P M
 • 37. Mr. Vasudevan K
 • 38. Mr. Shylaja Venu
 • 39. Mr. Venugopal T A
 • 40. Mr. Vijayakumar P
 • 41. Ms. Vinina Premnath
 • 42. Mr. Vajayaraghavan P
 • 43. Mr. Balakrishnan T P
 • 44. Mr. Mohamed Ali C
 • 45. Mr. Purushothaman S
 • 46. Mr. Ravikumar Kemprath
 • 47. Mr. Sankaranarayanan C
 • 48. Mr. Sasidhrakurup C

TRUSTEES

 • 1. Mr. S. S. Manian
 • 2. Mr. C. Sasidhara Kurup
 • 3. Mr.Sunil Haridas
 • 4. Mr. K. K. Krishna Das
 • 5. Mr. A. C. Mahesh
 • 6. Mr. K. Udhay Kumar
 • 7. Dr. K. Kochappan Pillai
 • 8. Ms. A. Thankamani Pillai N
 • 9. Mr.K.S. Prabhakaran
 • 10. Mr. N.S. Kumar
 • 11.Mr. P. Krishnankutty

MANAGING TRUSTEES

Mr. S. Balasubramaniam
Mr. Chandradas C. P.
Mr. S.Balasubramaniam
Mr. Chandran K
Mr. Gopalakrishnan M P
Ms. Parvathy P
Mr. Ramesh G
Mr. Harish Kumar T S
Mr. S.Balasubramaniam
Ms. Ammani A C
Ms. Deepa Mary Koshy
Mr. Kannan K
Mr. Karunakaran N
Ms. Valsala Devi V R
Mr. Chathukutty P
Ms. Valsala Kunju K
Ms. Uma V Menon
Mr. Nair V K B
Ms. Geetha Nanda Kumar
Mr. Nambiar C K V
Ms. Sreedevi M C
Ms. Baby V R
Mr. Nandakumar M P
Mr. Prabhakaran N
Mr. Prabhakaran V P
Mr. Raghavan K A
Mr. Vikraman R
Mr. Rajagopalan K
Mr. Ravikumar B
Mr. Ravikumar B
Mr. Sankaran K M
Mr. Shanmugam K
Mr. Sridharan P V
Mr. Srinivasan N
Ms. Vijayalakshmi V
Mr. Vasu P M
Mr. Vasudevan K
Mr. Shylaja Venu
Mr. Venugopal T A
Mr. Vijayakumar P
Ms. Vinina Premnath
Mr. Vajayaraghavan P
Mr. Balakrishnan T P
Mr. Mohamed Ali C
Mr. Purushothaman S
Mr. Ravikumar Kemprath
Mr. Sankaranarayanan C
Mr. Sasidhrakurup C

TRUSTEES

Mr. S. S. Manian
Mr. C. Sasidhara Kurup
Mr. Sunil Haridas
Mr. K. K. Krishna Das
Mr. A. C. Mahesh
Mr. K. Udhay Kumar
Dr. K. Kochappan Pillai
Ms. A. Thankamani Pillai N
Mr.K.S. Prabhakaran
Mr. N.S. Kumar
Mr. P. Krishnankutty