Board of Trustees

Managing Trustees

1. Mr. S.Balasubramaniam
2. Mr. Chandradas C. P.
3. Mr. Chandrakumar v
4. Mr. Chandran K
5. Mr. Gopalakrishnan M P
6. Ms. Parvathy P
7. Mr. Ramesh G
8. Mr. Harish Kumar T S
9. Mr. Ismail V M
10. Ms. Ammani A C
11. Ms. Deepa Mary Koshy
12. Mr. Kannan K
13. Mr. Karunakaran N
14. Ms. Valsala Devi V R
15. Mr. Chathukutty P
16. Ms. Valsala Kunju K

17. Ms. Uma V Menon
18. Mr. Nair V K B
19. Ms. Geetha Nanda Kumar
20. Mr. Nambiar C K V
21. Ms. Sreedevi M C
22. Ms. Baby V R
23. Mr. Nandakumar M P
24. Mr. Prabhakaran N
25. Mr. Prabhakaran V P
26. Mr. Raghavan K A
27. Mr. Vikraman R
28. Mr. Rajagopalan K
29. Mr. Ravikumar B
30. Mr. Ashok T R
31. Mr. Sankaran K M
32. Mr. Shanmugam K

33. Mr. Sridharan P V
34. Mr. Srinivasan N
35. Ms. Vijayalakshmi V
36. Mr. Vasu P M
37. Mr. Vasudevan K
38. Mr. Shylaja Venu
39. Mr. Venugopal T A
40. Mr. Vijayakumar P
41. Ms. Vinina Premnath
42. Mr. Vajayaraghavan P
43. Mr. Balakrishnan T P
44. Mr. Mohamed Ali C
45. Mr. Purushothaman S
46. Mr. Ravikumar Kemprath
47. Mr. Sankaranarayanan C
48. Mr. Sasidhrakurup C

Trustees

1. Mr. S. S. Manian
2. Mr. C. Sasidhara Kurup
3. Mr.Sunil Haridas
4. Mr. K. K. Krishna Das

5. Mr. A. C. Mahesh
6. Mr. K. Udhay Kumar
7. Dr. K. Kochappan Pillai
8. Ms. A. Thankamani Pillai N

9. Mr.K.S. Prabhakaran
10. Mr. N.S. Kumar
11.Mr. P. Krishnankutty